De Container fir op d’Philippinen

De Container fir op d’Philippinen ass ukomm. Mir belueden deen an den näechste Wochen an da geet en mam Schëff dorower.